ЗА НАС

"АУТОРЕК" АД е колективна система, притежаваща Решение № ООп-ИУМПС-02-00/13.05.2013 г., издадено от Министерство на околната среда и водите за осъществяване на дейност като организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Организацията е със седалище и адрес на управление: Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, ул. Кооператор №54. Дружеството е развило представителска мрежа, обхващаща областни градове и общини.

Нашите стратегически цели са насочени към:

Екологосъобразно управление на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, разкомплектоване, рециклиране и обезвреждане на отпадъци от ИУМПС;

Постигане на високо ниво на информираност у потребителите за степента на въздействие на отпадъците от МПС, както върху компонентите на околната среда, така и върху здравето на хората.

Изпълнението на целите се предвижда да се постигнат чрез:

1. Сключване на договори с вносители, пускащите на пазара на Р България на нови и употребявани МПС за поемане на задълженията им за постигане на целите относно събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от МПС.

Членове на "АУТОРЕК" АД:
Автокъщи;
Директни вносители на МПС;
Производители на МПС;
Физически лица.

2. Сключване на договори с кметове на общини в изпълнение на задълженията съгласно чл.19, ал.3, т.7 и чл.20, ал.1 от ЗУО /ДВ, бр.53 от 13.07.2012г/.

Членство в АУТОРЕК АД

Участието в системата на АУТОРЕК АД се осъществява на основание на сключен договор и заплатено лицензионно възнаграждение в размера на продуктовата такса, определена в чл.1, ал.5, т. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци /ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г./:

Размер на продуктовата такса за моторни превозни средстваПри определяне на лицензионното възнаграждение АУТОРЕК АД, взема предвид:
Категорията и възраст на МПС, което Вие пускате на пазара на Република България;
Вашият правен статут: физическо или юридическо лице.

Включвайки се в нашата организация, Вие:

Ще намалите отрицателното въздействие върху околната среда;
Ще демонстрирате корпоративна отговорност.
Не се колебайте да се свържете с нас, ние ще обърнем внимание на вашите въпроси и коментари.
Гарантираме Ви готовност да работим съвместно, и със стремеж към постигане на отлични резултати спрямо околната среда.