ПАРТНЬОРИ

АУТОРЕК АД предлага като услуга на производители и вносители на лекотоварни автомобили в България за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно сътрудничество за постигане на целите за повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от МПС, определени в българското законодателство.

НИЕ УСПЕШНО ПАРТНИРАМЕ С ВСИЧКИ ОБЩИНИ КАТО:
- Поемаме задължението им прилагане на система за събиране на излезлите от употреба моторни превозни средства.
- Провеждаме образователни и информационни кампании с цел запознаване на обществеността със задълженията и ползите от събирането, рециклирането и оползотворяването на ИУМПС

"АУТОРЕК" АД партнира с широк кръг от предприятия, притежаващи разрешение за извършване на дейности по събирането и оползотворяването на отпадъците от МПС.